AIGÜES RESIDUALS: PER QUÈ GASTAR AIGUA?

Per què aigües residuals?


A nivell mundial, la majoria de les aigües residuals de les nostres llars, ciutats, indústria, agricultura i ramaderia tornen a la natura sense ser tractades o reutilitzades, i contaminen el medi ambient. En lloc de descuidar i desaprofitar les aigües residuals, necessitam reduir-les i reutilitzar-les.

Les oportunitats d'explotar les aigües residuals com a recurs són enormes. Gestionades de forma segura, són una font assequible i sostenible d'aigua, energia, aliments i altres materials recuperables.

El cicle de l'aigua


A causa del creixement demogràfic, la urbanització accelerada i el desenvolupament econòmic, la quantitat generada d'aigües residuals i la seva càrrega contaminant general augmenten a nivell mundial.

A les ciutats


Per a l'any 2030, la demanda mundial d'aigua creixerà un 50%. La major part d'aquesta demanda provindrà de les ciutats i requerirà nous enfocaments per a la captació i el tractament de les aigües residuals. Principalment a les zones de baixos ingressos de les ciutats i els pobles de països en desenvolupament, una gran proporció de les aigües residuals és abocada directament al medi ambient, sense o amb molt poc tractament.

A la indústria


Les pressions socials i ambientals han afavorit un moviment perquè la indústria redueixi les seves aigües residuals i les tracti abans d'abocar-les. El consum d'aigua per part de les indústries suposa el 22% del consum mundial. A més, s'espera que als pròxims 10-20 anys hi hagi un augment molt important del consum d'aigua a la indústria als països en procés d'industrialització.

A l'agricultura i la ramaderia


La gran demanda mundial d'aliments ha fet multiplicar l'ús de fertilitzants químics i pesticides, tant a l'agricultura industrial com a les petites propietats agrícoles. Així, l'agricultura s'ha convertit en una font potencial de contaminació ambiental.


La finalitat d'aquest concurs fotogràfic és que, a través de les emocions visuals de les imatges, puguem aportar el nostre granet d'arena per a la conscienciació sobre la reducció i la reutilització de les aigües residuals.